VOSA CORPORATION | Customer Support | Thông tin cảng**Port Information
slide homeslide home
  Việt nam English
  Home About Us News Contact us Sitemap
 

    Tariff Charge
    Port Information
    Legal Documents
    KK
 
Investor Relation
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Announcements
» 
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
» Charter of VOSA Corporation
» VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014
Customer Support
» Port Information
» Legal documents
» Taiff Charges
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Investment
» Joint venture
»  Real Estate
» Warehouse
Weblink
Logo
  Customer Support »Port Information
Port Information

1   

MEMBERS OF VIETNAM SEAPORTS ASSOCIATION

Website: www.vpa.org.vn/english/members/members.htm

2

SAI GON PORT

Website: www.csg.com.vn

3

BEN NGHE PORT
Add      :  Ben Nghe St., Tan Thuan Dong Ward, Dist.7, HCMC,Viet Nam 
Tel       :  84.8.8723316/8723317
Fax      :  84.8.8728383/8726499
E-mail  : 
info@benngheport.com
Website: www.benngheport.com   

4

SAI GON NEW PORT
Add     : Dien Bien Phu St., Ward 22,BinhThanh Dist., HCMC, Viet Nam
Tel      : 84.8.8990694/5122099
Fax     : 84.8.8993950/5120591
Email :
marketing.snp@saigonnewport.com.vn
Website: www.saigonnewport.com.vn

5

VICT PORT
Website: www.vict-vn.com

6

NHA TRANG PORT
Add     : 05 Tran Phu Cau Da St.,Vinh Nguyen NhaTrang, Khanh Hoa Pro., Viet Nam
Tel      : 84.58.590019/20/21/22/23/24 
Fax     : 84.58.590017
Email  :
nhatrangport@dng.vnn.vn 
Website:
www.nhatrangport.com.vn

7

 

DA NANG PORT 
Add    : 26 Bach Dang St., Da Nang City,Viet Nam
Tel     : 84.511.3822513/3821114
Fax    : 84.511.3822565
Email :
cangdn@dng.vnn.vn
Website: www.danangportvn.com

8

HAI PHONG PORT
Add    : 8A Tran Phu St.,Ngo Quyen Dist, Hai Phong City, Viet Nam 
Tel     : 84.31.3859456 / 3859824 / 3859953 / 3859945 
Fax    : 84.31.3836943 / 3859973 
Email :
haiphongport@hn.vnn.vn       
Website:
www.haiphongport.com.vn

9

QUANG NINH PORT
Add    :No 01 Cai Lan St, Ha Long city, Quang Ninh Pro.,Viet Nam
Tel     : 84.33.825627
Fax    : 84.33.640644 / 826118
Email :
quangninhport@vnn.vn
Website: www.quangninhport.com.vn


5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Home  |   About Us   |   News   |    Sitemap   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN