VOSA CORPORATION | Customer Support | Cảng phí**Tariff Charge | Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
slide homeslide home
  Việt nam English
  Home About Us News Contact us Sitemap
 

    Tariff Charge
    Port Information
    Legal Documents
    KK
 
Investor Relation
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Announcements
» 
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
» Charter of VOSA Corporation
» VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014
Customer Support
» Port Information
» Legal documents
» Taiff Charges
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Investment
» Joint venture
»  Real Estate
» Warehouse
Weblink
Logo
  Customer Support »Tariff Charge
Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Tải về

                                               Biểu phí đại lý hàng hải
                                                                                          Published date : 28/10/2015

 

HIỆP HỘI ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI HÀNG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                HẢI VIỆT NAM                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                           ----------------0o-------------
Số : 315/ VISABA
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2005
 
Quyết định về phí đại lý đối với tàu nước ngoài

Chủ Tịch Hiệp Hội Đại Lý và Môi Giới Hàng hải Việt Nam
 
Căn cứ  văn bản 50 – KTN ngày 5/1/1994 của Bộ Trưởng- chủ nhiệm văn phòng chính phủ về việc Thủ tướng chính phủ cho phép thành lập “Hiệp hội Đại Lý Và Môi Giới Hàng HảiViệt Nam”,
 

Căn cứ quyết định 1931/QĐ – TCCB-LD ngày 26/10/1994 của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải về phê duyệt điều lệ của HH Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam,
 

Căn cứ nghị quyết đại hội đoàn thể của Hiệp hội Đại lý và Môi giới Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 3, ngày 15/10/2004,
 
Quyết định:
 
Điều 1: Nay  ban hành kèm theo quyết định này biểu phí đại lý thu đối với tàu nước ngoài và phí đại lý vận tải container trên toàn lãnh thổ nước CHXHCNVN.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày  .
 
Hiệp Hội Đại Lý và Môi Giới Hàng Hải Việt Nam
Chủ Tịch                             
 
Nơi nhận :
Bộ nội vụ
Bộ tài chính( Cục quản lý giá)                                                                                                                                                                      PHẠM THIẾT QUÁT
Bộ GTVT( Vụ vận tải)
Cục hàng hải VN( Ban vận tải)
Các hội viên
 
 

 
 
BIỂU PHÍ ĐẠI LÝ HÀNG HẢI
số 01/VISABA
 

(Ban hành theo nghị quyết Đại hội toàn thể của Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam  nhiệm kỳ 3, ngày 15 tháng 10 năm 2004) 

A.QUY ĐỊNH CHUNG:

Mức đại lý phí được tính bằng đô la Mỹ (USD). trường hợp thanh toán bằng các loại tiền khác theo thoả thuận giữa các đơn vị đại lý với khách hàng theo tỉ giá mua vào của Ngân hàng  Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán.

B. PHÍ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN :
 
1) Phí đại lý đối với tàu : được tính theo trọng tải đăng ký toàn phần (GRT) của tàu
 
Biểu phí đại lý cơ bản :
 
Trọng tải đăng ký toàn phần của tàu
Mức phí
Dưới 200 GRT
Từ 201 GRT đến 500 GRT
Từ 501 GRT đến 1000 GRT
Từ 1001 GRT đến 3000 GRT
Từ 3001 GRT đến 6000 GRT
Từ 6001 GRT đến 10.000 GRT
Từ 10.001 GRT đến 15.000 GRT
Từ 15.001 GRT đến 25.000 GRT
Từ 25.001 GRT đến 50.000 GRT
Từ 50.001 GRT trở lên
100
250
400
500
600
700
850
1.000
1.150
1.300
 
Đại lý phí cho tàu quá cảnh đi cảng Phnompenh-Campuchia là 400USD/tàu (không kể tàu lớn hay nhỏ).
 
Các trường hợp giảm phí đại lý tính theo trọng tải:
 
Tàu đến cảng để vào đà sửa chữa: Giảm 50%.
Tàu vào cảng không bốc xếp hàng hoá, ở lại cảng không quá 48 giờ : giảm 50%
Giảm không quá 5% phí đại lý cơ bản đối với chủ tàu ký hợp đồng đại lý dài hạn (hợp đồng ký thực hiện từ 1 năm trở nên )
 
2) Phí đại   đối với hàng hoá được tính theo trọng lượng hàng hoá (tấn) ghi trong vận đơn, Mức cụ thể như sau :
 
Số TT
Loại hàng
Mức phí
(USD/Tấn )
1
2
3
Hàng lỏng và hàng rời
Hàng bao
Các loại hàng hoá khác
0.05
0.06
0.10
 
Hàng hoá xếp dỡ tại vùng neo tăng 25% ( bằng 1.25 lần) phí đại lý cơ bản quy định ở điều 2 trên đây.
 
3) Phí đại lý đối với hành khách: 1 USD/ Người
 
4) Các phí khác do đại lý và chủ tàu thoả thuận ( phí đại lý bảo trợ, phí phục vụ thuyền viên, phí thu xếp các dịch vụ pháp lý v.v...)
 
 
C. PHÍ ĐẠI LÝ VẬN TẢI CONTAINER
 
1) Đối với hàng xuất
 
Hàng chỉ định : 2.5% trên tổng số cước
Hàng do đại lý tự khai thác : 5% trên tổng số cước
 
2) Đối với hàng nhập: 2.5 % trên tổng số cước
 
3) Phí quản lý container: 5 USD / container

 Print page  Save to file


Other article:5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Home  |   About Us   |   News   |    Sitemap   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN