VOSA CORPORATION | Investor Relation | Thông báo**Announcements | VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014
slide homeslide home
  Việt nam English
  Home About Us News Contact us Sitemap
 

    Management Reports
    Announcements
    Financial Reports
    Annual Reports
    Charter
 
Investor Relation
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Announcements
» 
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
» Charter of VOSA Corporation
» VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014
Customer Support
» Port Information
» Legal documents
» Taiff Charges
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Investment
» Joint venture
»  Real Estate
» Warehouse
Weblink
Logo
  Investor Relation »Announcements
VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014

Othe article:
Semi-annual audited financial statements for 2017 - August 18, 2017 [18.08.2017 13:26]
FINANCIAL REPORTS 2016 ( Audited) - April 4, 2017 [13.04.2017 14:02]
THÔNG BÁO CBTT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 [29.04.2016 15:24]
CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT V/V XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC, CÁC TỜ TRÌNH ĐHCĐ NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 [28.04.2016 15:55]
THÔNG BÁO V/v ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 [12.04.2016 10:23]
FINANCIAL REPORTS 2015 (AUDITED) [31.03.2016 10:24]
THÔNG BÁO V/V GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2015 [30.03.2016 14:53]
THÔNG BÁO V/V GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY [14.03.2016 14:11]
THÔNG BÁO VIỆC GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CÔNG TY [02.03.2016 12:28]
THÔNG BÁO V/v GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2015 [23.02.2016 15:06]


 Print page  Save to file


Other article:5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Home  |   About Us   |   News   |    Sitemap   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN