VOSA CORPORATION | Investor Relation | Thông báo**Announcements | THÔNG BÁO CBTT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
slide homeslide home
  Việt nam English
  Home About Us News Contact us Sitemap
 

    Management Reports
    Announcements
    Financial Reports
    Annual Reports
    Charter
 
Investor Relation
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Announcements
» 
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
» Charter of VOSA Corporation
» VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014
Customer Support
» Port Information
» Legal documents
» Taiff Charges
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Investment
» Joint venture
»  Real Estate
» Warehouse
Weblink
Logo
  Investor Relation »Announcements
THÔNG BÁO CBTT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- CBTT Công văn bổ sung, sửa đổi - Báo cáo thường niên năm 2015 Tải về
- Báo cáo thường niên năm 2015 (Bổ sung, sửa đổi)
Tải về
Othe article:
Semi-annual audited financial statements for 2017 - August 18, 2017 [18.08.2017 13:26]
FINANCIAL REPORTS 2016 ( Audited) - April 4, 2017 [13.04.2017 14:02]
CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT V/V XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC, CÁC TỜ TRÌNH ĐHCĐ NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 [28.04.2016 15:55]
THÔNG BÁO V/v ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 [12.04.2016 10:23]
FINANCIAL REPORTS 2015 (AUDITED) [31.03.2016 10:24]
THÔNG BÁO V/V GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2015 [30.03.2016 14:53]
THÔNG BÁO V/V GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY [14.03.2016 14:11]
THÔNG BÁO VIỆC GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CÔNG TY [02.03.2016 12:28]
THÔNG BÁO V/v GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2015 [23.02.2016 15:06]
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CMND [18.02.2016 13:53]


 Print page  Save to file


Other article:5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Home  |   About Us   |   News   |    Sitemap   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN