VOSA CORPORATION | Investor Relation
slide homeslide home
  Việt nam English
  Home About Us News Contact us Sitemap
 

    Management Reports
    Announcements
    Financial Reports
    Annual Reports
    Charter
 
Investor Relation
» THÔNG BÁO V/v BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
» Announcements
» 
» VOSA - Thành viên thứ 11 của VINALINES lên sàn HNX
» Charter of VOSA Corporation
» VOSA FRIENDSHIP GOLF TOURNAMENT 2014
Customer Support
» Port Information
» Legal documents
» Taiff Charges
» Thông Tư Số :01/2016/TT-BTC - Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Investment
» Joint venture
»  Real Estate
» Warehouse
Weblink
Logo
  Investor Relation

Semi-annual audited financial statements for 2017 - August 18, 2017

Read more...

FINANCIAL REPORTS 2016 ( Audited) - April 4, 2017

Read more...

THÔNG BÁO CBTT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Read more...

CÔNG BỐ THÔNG TIN: NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT V/V XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC, CÁC TỜ TRÌNH ĐHCĐ NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tải về  


THÔNG BÁO V/v ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

-  Về ngày  đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Tải về 

- VSD - Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán - Tải về


FINANCIAL REPORTS 2015 (AUDITED)

Read more...

THÔNG BÁO V/V GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2015

Tải về


THÔNG BÁO V/V GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Tải về


Page number 1, 2, 3  [page next]
5th Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : (84 8) 54161820 | Fax : (84 8) 54161824
E-mail :vosagroup@vosagroup.com;commercial@vosagroup.com
  Home  |   About Us   |   News   |    Sitemap   
Copyright © 2007 Vosa Corporation. All right reserved. Design by VIHAN